Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

1819 84e9 400
Reposted fromfoina foina viaMakeMePurr MakeMePurr
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaindietrof indietrof
2700 4933 400
Reposted frompulperybka pulperybka viaholymoly holymoly

November 09 2018

3892 e85c 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatastrofo katastrofo
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
6431 5c38 400
Reposted fromlunainforest lunainforest viakatastrofo katastrofo
3033 cf66 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viathetemple thetemple

November 08 2018

1603 07dc 400
Reposted fromseaweed seaweed viahavingdreams havingdreams
2771 8288 400
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin

November 06 2018

0734 3529 400

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack viaZoonk11 Zoonk11
9864 676e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaZoonk11 Zoonk11

November 05 2018

4634 1fa2 400
Reposted fromzciach zciach viaunknown6 unknown6
9057 c08b 400
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaiblameyou iblameyou

November 04 2018

8569 898d 400
Reposted fromtfu tfu viaberewere berewere
Adam Elsheimer - The Flight into Egypt, detail

November 03 2018

1646 9c11 400
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl