Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

0432 5fd3 400
Reposted from777727772 777727772

January 17 2018

9761 3488 400
Reposted from777727772 777727772 viacats cats
3043 7da1 400
Reposted fromepicenegod epicenegod viaanything anything
4017 96a6 400
Reposted frompunisher punisher viagreywolf greywolf
Mężczyzna jest mężczyzną, jak wstanie z łóżka. Ale kobieta, powiedzmy sobie szczerze, potrzebuje z godzinę, zanim będzie jako tako zrobiona na swoją płeć.
— Piotr C. Pokolenie Ikea
7109 744a 400
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viakaat kaat

January 16 2018

Przystanek w Skajbotach - powiat olsztyński, gmina Barczewo
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin

January 15 2018

Anders Røkkum
Reposted fromcorvax corvax viamy-anxieties my-anxieties
0724 b426 400
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man vialadylena ladylena
5990 6245 400
Reposted fromkels kels
5505 bd51 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaegocentricgirl egocentricgirl
1006 5784 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacosette cosette
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
7742 1529 400
Reposted fromohhh ohhh viasatyra satyra
5988 f64a 400
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
7469 baae 400
Reposted from777727772 777727772

January 14 2018

6450 c0f9 400
Reposted fromdivi divi viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl