Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

4668 76b7 400
Reposted fromfiffey fiffey
Najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć człowiekowi, jest obudzenie się pewnego dnia z myślą, że zmarnował swoje życie. Z myślą, że nie spróbował, kiedy był jeszcze czas.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion

May 20 2017

2515 1aad 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapl pl
4088 b347 400
Reposted fromkyte kyte viaikari ikari

May 19 2017

8539 b193 400
Reposted frommart6na mart6na viaprincess-carolyn princess-carolyn

May 18 2017

5303 3d14 400
Reposted fromstrzepy strzepy viafromthebeginning fromthebeginning
7327 a9eb 400
Reposted fromamatore amatore viamasterofpuppets masterofpuppets

May 16 2017

6376 cd1f 400
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony
6449 020c 400
0510 97fd 400
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viastonerr stonerr

May 15 2017

0681 cabb 400

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
3638 de14 400
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaoski oski
9116 1e86 400
Reposted fromfloristocats floristocats viaSapereAude SapereAude
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viarefuge refuge

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl