Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

4130 722b 400
Reposted fromfungi fungi viazuckerente zuckerente

September 24 2018

Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viakindofnightmare kindofnightmare
4756 8850 400
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
6802 64fe 400
Reposted fromrawriot rawriot viafelicka felicka
7341 43d9 400

Sprawca nieznany.
Reposted fromstroschek stroschek via4777727772 4777727772

September 23 2018

4098 4063 400
Reposted frompiehus piehus viapareidolie pareidolie
8941 5a7d 400
Reposted fromzelbekon zelbekon

September 21 2018

3638 2c77 400
Reposted fromsimonsayer simonsayer viairmelin irmelin
4579 be61 400
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
3060 7e5b 400
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadojenka dojenka
0849 72f7 400
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viamiimi miimi

September 20 2018

Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

September 19 2018

3010 15f0 400
Reposted fromfakinszit fakinszit viasatyra satyra
Reposted fromDennkost Dennkost

September 18 2018

3086 272b 400
4827 c362 400
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaheparyna heparyna
9773 771b 400
Reposted fromheroes heroes viabarock barock
1044 264e 400
Reposted fromtfu tfu viaheparyna heparyna

September 17 2018

4941 2c53 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

September 16 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl